10.9.08

Ciamar a shiubhlas mi a dh’ Alba - DiArdaoin, 17mh an t-Iuchar 2008

Ciamar a bhreabas mi boireannachAn cuimhneachan coileanta


 1. Faigh bus gus a’ phort-adhair

 2. Teich air boireannach fo lighe cùbhraigheachd agus faigh dachaigh ùr anns a’ chiad shreath

 3. Cuir farmad air draibhear fhaighneachail (“Tha sinn a’ dol a dh’Alba!”) am feadh 's tu a’ gabhail glug aidhair ùr cho luath ’s a ghabhas gach turas a bhios an doras a’ fosgladh

 4. Cuir seachad ùine no dhà aig port-adhair Amsterdam a’ coimhead air na bùithtean

 5. Gabh fadachd liosta màirnealach agus coimhead air na bùithtean a-rithist

 6. Na caill am bùth aodaich is cuimhneachan agus brògan maide is muilleannan-gaoithe is tuiliopan gu lèor ann

 7. Breab le do chas ri bonn boireannaich air a còmhdach le aodach gann is duineachan a th’ innte is tu air an rathad chun an roinn aodaich

 8. Thoir beachd air a’ bhugair na croiche a tha ’san rathad ort gu dranndanach

 9. Breab le do chas ri bonn boireannaich air a còmhdach le aodach gann is duineachan a th’ innte is tu a’ tilleadh do na muilleannan-gaoithe

 10. Bi a’ gàire gu do chùlaibh


Ciamar a ruigeas mi an dùthaichAm boireannach grinn 1. Laigh aig port-adhair Paislig mu dheireadh thall

 2. Can “Welcome home” ris a’ bhodach Albannach ri do thaobh is thoir gàire air

 3. Rach thairis air a’ bhrat-ùrlair liath is pinc agus seachad air na sanasan a tha ag ràdh “Welcome to Scotland/Fàilte gu Alba” gus na bagaichean agad is tagsaidh fhaighinn

 4. Cuimhnich àite an taighe-òsta far an robh thu an uiridh is dèan cinnteach nach eil draibhear an tagsaidh a’ gabhail bealach

 5. A dh’innse na fìrinn tha thu ag ionnsachadh bealaich goirid agus sràidean beaga inntinneach bhuaidhe

 6. Na cuir air clag an dorais Bhictoireanach ach an dèidh an treas oidhirp

 7. Cuir fàilte air a’ chat dhubh. Tha sinn air ais!


Ciamar a thèid mi dhan taigh-bheag anns an GrassrootsAimsir Albannach 1. Lean an sanas air culaibh

 2. Rach air chall ann an talla le grunn dhorsan ann

 3. Faighnich an rathad air fear-faire

 4. Bi air d’ abair riut dìreach “a dhol air culaibh na craoibhe”

 5. Seadh, siud far a bheil an doras ceart


This page in English - Diese Seite auf Deutsch